Home       Dashboard       Activiteiten       Groepen       Deals       Profiel       Inloggen
Nederlands
English

Algemene Voorwaarden Ami-Go! B.V. i.o.

1. Algemeen en definities.

 1. De inhoud van deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd. Vanaf het moment van publicatie gelden de nieuwe Algemene Voorwaarden.
 2. Ami-Go! is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer ............. en is gevestigd aan de Jan Romeinstraat 42, 5624 JJ te Eindhoven.
 3. Ami-Go! is een platform voor Europeanen, dat hen in staat stelt zelf activiteiten te organiseren en deel te nemen aan activiteiten die door anderen zijn georganiseerd.
 4. Het gebruik van de website is voorbehouden aan leden. Leden zijn degenen die zich hebben ingeschreven via de website, zich akkoord hebben verklaard met deze algemene voorwaarden en als lid door Ami-Go! zijn aanvaard.
 5. Daar waar Ďhijí staat, wordt ook Ďzijí bedoelt.
 6. Definities:
  Website: de website www.ami-go.nl met alle Ami-Go! paginaís. Deze is tevens te bereiken via www.ami-go.me en www.ami-go.be.
  Lid: persoon die zich al dan niet tegen betaling heeft aangemeld en aan activiteiten kan deelnemen en toegang heeft tot het organiseren van activiteiten.
  Gecontroleerd lid: een lid dat door Ami-Go! gecontroleerd is aan de hand van een legitimatiebewijs.
  Organisator: een lid dat via de website een activiteit organiseert.
  Deelnemer: een lid dat via de website aan een activiteit deelneemt.
  Activiteit: een bezigheid die op de Ami-Go!website wordt geplaatst door een (commercieel) lid of door Ami-Go! zelf, waaraan leden deel kunnen nemen.
  Lidmaatschap: inschrijving op de website van Ami-Go!.
  Standaard account: persoonlijk lidmaatschap aangemaakt door een lid, van waaruit activiteiten georganiseerd of ondernomen kunnen worden.
  Premium account: een standaard account met extra privileges, dat aangegaan en betaald wordt voor de periode van een jaar.
  Commercieel account: lidmaatschap aangemaakt door een bedrijf, van waaruit activiteiten georganiseerd kunnen worden. Voor commerciŽle accounts dient een apart contract te worden afgesloten.
  Ami-Deal!: aanbieding van een derde partij op de website van Ami-Go!.
  Dashboard: de persoonlijke pagina van een lid op onze website.
  Privilege: een recht dat een lid wordt toegekend, om hem/haar meer of andere rechten te geven dan waarop men normaal aanspraak maakt.
  Coupon: waardepapier op naam met een unieke code, waarmee een Ami-Deal! betaald kan worden of waarmee een korting op een Ami-Deal! verkregen kan worden.

2. Lidmaatschap Algemeen.

 1. Er is keuze uit drie soorten accounts: een gratis lidmaatschap in een standaard account, een betaald lidmaatschap in een premium account en een betaald lidmaatschap in een commercieel account. Leden met een premium account hebben toegang tot meer functionaliteiten. Alleen leden met een commercieel account mogen activiteiten plaatsen voor eigen gewin.
 2. Alle accounts zijn beschermd door een eigen gekozen wachtwoord. De keuze en bescherming van het wachtwoord valt onder de eigen verantwoordelijkheid.
 3. Bij beŽindiging van het lidmaatschap komen de openstaande activiteiten te vervallen.
 4. Ami-Go! behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten of tarieven te wijzigen.
 5. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is leden niet toegestaan om zich meerdere malen in te schrijven. Het is niet toegestaan de logincode en het wachtwoord over te dragen aan een derde.
 6. Indien een eerder lidmaatschap door Ami-Go! is beŽindigd, mag er geen nieuw account worden aangemaakt. Wie toch gebruik van de Ami-Go! website wil maken, kan hiervoor een verzoek met onderbouwing bij Ami-Go! indienen. Ami-Go! zal aan de hand van de onderbouwing binnen twee weken besluiten of een lidmaatschap opnieuw aangegaan mag worden.
 7. Voor gebruik van de Ami-Go! website is een operationeel e-mailadres verplicht.
 8. Om als gecontroleerd lid aangemerkt te worden stelt Ami-Go! de identiteit van het lid vast. Hiertoe dient het lid een verzoek in bij Ami-Go!, inclusief een goede kopie of scan van de een geldig paspoort of ID-kaart. Indien naam, geboortedatum en foto overeenkomen met het legitimatiebewijs, wordt de status verstrekt en worden deze gegevens in het profiel geblokkeerd, zodat deze niet meer gewijzigd kunnen worden.
 9. Alle leden stemmen ermee in dat zij van Ami-Go! belangrijke e-mails met systeemberichten ontvangen. Deze berichten kunnen niet uitgeschakeld worden.
 10. Leden zijn gehouden accurate en betrouwbare informatie over zichzelf te verstrekken. Een foto bij een profiel dient een betrouwbare en herkenbare weergave te zijn van hoe het lid er op dit moment uitziet, zonder toevoeging van andere personen en/of dieren, en moet in overeenstemming zijn met algemene fatsoensnormen, zulks ter beoordeling van Ami-Go!. Foto's met bedekkende attributen zoals sjaals, zonnebrillen etcetera worden niet geaccepteerd. Alleen bij een gecontroleerd lid, zijn door Ami-Go! de identiteitsgegevens geverifieerd.
 11. Leden dienen informatie over zichzelf en een eventuele foto actueel te houden. Bij een sommering door Ami-Go! is het lid verplicht informatie en/of foto aan te passen of te verwijderen. Daarnaast behoudt Ami-Go! zich het recht voor de verstrekte informatie aan te passen of te verwijderen en/of een geplaatste foto te verwijderen als dat naar het oordeel van Ami-Go! wenselijk of noodzakelijk is.
 12. Leden verklaren geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de rechten van Ami-Go! of derden.
 13. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van hun wachtwoord en voor alle handelingen die via hun account worden verricht. Indien een lid vermoedt dat een ander zich onrechtmatig van zijn inloggegevens bedient, is het lid verplicht Ami-Go! daarvan binnen vijf werkdagen in kennis te stellen.
 14. Wanneer de diensten van Ami-Go! tijdelijk niet beschikbaar zijn, geeft dat geen recht op restitutie van betaalde (lidmaatschaps)gelden.
 15. Ami-Go! behoudt zich het recht voor accounts te verwijderen van leden die gedurende een bepaalde periode niet actief zijn geweest, zulks ter beoordeling van Ami-Go!. Voorafgaand aan deze verwijdering zal dit tijdig in een e-mail worden aangekondigd.
 16. Ami-Go! is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang het lidmaatschap te onderbreken of te beŽindigen van leden die zich niet houden aan de algemene voorwaarden of over wier gedrag klachten zijn ingediend, dan wel leden die een zedenmisdrijf hebben begaan, of onder curatele of bewind zijn gesteld, evenals dat van leden van wie aannemelijk is dat ze anderszins niet zullen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het lidmaatschap. Hierbij vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde bedragen.

3. Standaard lidmaatschap.

 1. Inschrijven als lid is alleen mogelijk voor natuurlijke personen van achttien jaar en ouder.
 2. Het standaard lidmaatschap is gratis.
 3. Het lidmaatschap gaat direct in na aanmaken van een profiel. Het profiel wordt door Ami-Go! binnen twee werkdagen gecontroleerd. Wanneer misbruik wordt vermoedkan Ami-Go! meer informatie vragen en eventueel het lidmaatschap weigeren.
 4. Het lidmaatschap bij Ami-Go! is te beŽindigen door ons per e-mail een verzoek te sturen. Hierbij vindt onder geen beding restitutie plaats van reeds betaalde bedragen. Bepaalde persoonskenmerken, zoals de gebruikersnaam, kunnen echter nog zichtbaar zijn op de website, bijvoorbeeld op de deelnemerslijsten van activiteiten uit het verleden. Het standaard lidmaatschap wordt ieder jaar automatisch met ťťn jaar verlengd.
 5. Standaard leden stemmen ermee in dat ze van Ami-Go! e-mails van commerciŽle aard ontvangen. Deze kunnen niet uitgeschakeld worden. Indien deze berichten niet gewenst zijn, kan een Premium lidmaatschap afgesloten worden waarin deze berichten wel uitschakelbaar zijn.

4. Premium lidmaatschap.

 1. Inschrijven als lid is alleen mogelijk voor natuurlijke personen van achttien jaar en ouder.
 2. Het lidmaatschap gaat direct in na aanmaken van een profiel. Het profiel wordt door Ami-Go! binnen twee werkdagen gecontroleerd. Wanneer misbruik wordt vermoed, kan Ami-Go! meer informatie vragen en eventueel het lidmaatschap weigeren.
 3. Na inschrijven kan het Premium lidmaatschap vanuit het dashboard aangevraagd worden.
 4. De kosten voor een premium lidmaatschap zijn Ä24,- per jaar.
 5. Alle prijzen en tarieven voor de premium accounts zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 6. Het lidmaatschap bij Ami-Go! is te beŽindigen door ons per e-mail een verzoek te sturen. Hierbij vindt onder geen beding restitutie plaats van reeds betaalde bedragen. Bepaalde persoonskenmerken, zoals de gebruikersnaam, kunnen echter nog zichtbaar zijn op de website, bijvoorbeeld op de deelnemerslijsten van activiteiten uit het verleden of als organisator van een activiteit. Premium leden ontvangen bericht zodra het lidmaatschap verlengd dient te worden.
 7. Premium leden kunnen op de profielpagina voorkeuren met betrekking tot diverse typen e-mails aangeven.

5. Commercieel account.

 1. Inschrijven voor een commercieel account is alleen mogelijk voor bedrijven die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
 2. De kosten voor een commercieel account worden per account vastgesteld.
 3. Advertentietarieven, sponsorbedragen en de prijzen voor de commerciŽle accounts zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
 4. Het aantal commerciŽle accounts en het aantal activiteiten dat daarmee georganiseerd mag worden wordt door Ami-Go! gereguleerd om te voorkomen dat commerciŽle activiteiten de particuliere activiteiten overstemmen. Regulering bestaat uit het wel of niet accepteren van bepaalde typen bedrijven en beperking van het aantal activiteiten dat per maand georganiseerd mag worden.
 5. CommerciŽle accounts worden altijd voor bepaalde tijd afgesloten, maximaal voor ťťn jaar. Ami-Go! is gerechtigd het account na de overeengekomen periode te blokkeren en/of te verwijderen. Na de overeengekomen periode vindt opnieuw overleg plaats over al dan niet voortzetten van het contract of afsluiten van een nieuw contract met nieuwe voorwaarden.
 6. Leden met een commerciŽle account kunnen op de profielpagina voorkeuren met betrekking tot diverse typen e-mails aangeven.

6. Activiteiten.

 1. Een lid kan een activiteit aanmaken waarvoor andere leden zich kunnen aanmelden. Het lid is zelf verantwoordelijk voor de omschrijving en de uitvoering van de activiteit, het verschaffen van volledige informatie daarover en het stellen van voorwaarden verbonden aan de activiteit.
 2. Bij het opzetten van activiteiten is het lid verplicht zich te houden aan de algemene voorwaarden en de regels, zoals beschreven in de handleiding. Een link naar de handleiding is te vinden in de footer van de website van Ami-Go!.
 3. De organisator bepaalt de voorwaarden en regels van een activiteit en een deelnemer dient zich hieraan te houden. Leden die zich aanmelden voor een activiteit waarbij een aparte betaling nodig is, zijn verplicht de betaling volgens de instructies vermeld bij de activiteit te voldoen. Aan de omschrijving of de schatting van kosten kunnen geen rechten jegens Ami-Go! worden ontleend. Wanneer een deelnemer zich afmeldt voor een vooruitbetaalde activiteit, ligt de verantwoordelijkheid voor het zoeken van een vervanger die de kosten over wil nemen bij de deelnemer.
 4. Een organisator van een activiteit is verplicht accurate en betrouwbare informatie te geven over de activiteit die hij organiseert. Ami-Go! behoudt zich het recht voor om de ingediende tekst en fotoís te wijzigen of te redigeren, dan wel te weigeren als dat naar het oordeel van Ami-Go! wenselijk of noodzakelijk is.
 5. Activiteiten mogen niet strijdig zijn met de wet en moeten in overeenstemming zijn met algemene gedrags- en fatsoensnormen, zulks ter beoordeling door Ami-Go!. Het is nadrukkelijk niet toegestaan om activiteiten te organiseren met een expliciet seksueel karakter. Ami-Go! behoudt zich het recht voor om activiteiten te weigeren die naar het oordeel van Ami-Go! niet in overeenstemming zijn met deze richtlijnen dan wel het karakter van de website. Dit geldt ook voor activiteiten die worden ingediend door leden over wie Ami-Go! eerder klachten heeft ontvangen of van wie het anderszins twijfelachtig is of ze een betrouwbare organisator zijn, zulks ter beoordeling door Ami-Go!.
 6. Een commerciŽle activiteit wordt nooit door Ami-Go! uitgevoerd; deze wordt volledig verzorgd door het betreffende bedrijf. Ami-Go! geeft het bedrijf slechts gelegenheid te adverteren met de activiteit. Ami-Go! is nimmer contractpartij bij een gesloten overeenkomst tussen het bedrijf en de leden van Ami-Go!. Voor zover er een overeenkomst tot uitvoering van de activiteit tot stand komt, komt deze uitsluitend tussen het lid en het bedrijf tot stand. Ami-Go! is niet verantwoordelijk jegens het lid en sluit elke aansprakelijk in de meest ruime zin uit voor geleden of te lijden schade dan wel anderszins aangaande de activiteit aangemaakt door het bedrijf. Ami-Go! is geen hulppersoon in de zin van de wet en biedt geen enkele garantie dat het bedrijf dat de activiteit heeft aangemaakt de activiteit correct, tijdig of volledig uitvoert. Het lid dient zich met alle eventuele aanspraken van niet, geen tijdige of onvolledige nakoming of ontstane schade verbandhoudende met de uitvoering van de activiteit, steeds uitsluitend en rechtstreeks te wenden tot het bedrijf dat de activiteit heeft aangemaakt of diens vertegenwoordiger. Wat betreft de verschafte informatie over de aangeboden activiteit is Ami-Go! afhankelijk van het bedrijf dat de activiteit onder het bedrijfsprofiel heeft aangemaakt. Ami-Go! sluit elke aansprakelijk uit voor enigerlei schade die wordt ondervonden door onjuistheden of onvolledigheden in de informatie en/of data afkomstig van het bedrijf.
 7. Het is voor leden van een standaard en premium account niet toegestaan om activiteiten te organiseren met als oogmerk geldelijk gewin voor de organisator of enige andere partij waarmee de organisator banden onderhoudt. Evenmin is het deze leden toegestaan om berichten te plaatsen of in te dienen voor publicatie, die te kwalificeren zijn als advertentie, in het bijzonder voor producten of diensten die leiden tot geldelijk gewin voor het lid of enige andere partij waarmee het lid banden onderhoudt.
 8. Activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan die activiteit en voor de organisator.
 9. Ami-Go! controleert (steekproefsgewijs) de activiteiten, nadat deze geplaatst zijn. Deelname aan activiteiten is geheel vrijblijvend. Deelname vindt plaats door aanmelding via de Ami-Go! website.
 10. Ami-Go! heeft altijd het recht om beperkingen of voorwaarden aan de voorgestelde activiteit te verbinden en/of om plaatsing van activiteiten te weigeren.
 11. Ami-Go! heeft het recht om activiteiten te wijzigen of te weigeren.
 12. Een vermelding op de deelnemerslijst van een activiteit geeft geen garantie op deelname. Ami-Go! kan leden uitsluiten van deelname indien Ami-Go! dat nodig of wenselijk acht, bijvoorbeeld ten behoeve van een ongestoord verloop van de activiteit.
 13. Deelnemers dienen zich tijdens activiteiten te gedragen in overeenstemming met de plaatselijk geldende gedragscodes.
 14. Leden die zich hebben aangemeld voor een activiteit, maar die deze niet kunnen/willen bijwonen, zijn verplicht hun aanmelding zo spoedig mogelijk te annuleren via de website. Hetzelfde geldt voor deelnemers die (nog) op de reservelijst staan.
 15. Bij annulering van een activiteit is een organisator verplicht eventuele ontvangen betalingen van deelnemers binnen een week te retourneren. Indien er na afloop van die periode klachten binnenkomen bij Ami-Go!, kan Ami-Go! namens de gedupeerden aangifte doen bij de politie. Deze eventuele extra service van Ami-Go! laat onverlet dat Ami-Go! geen formele bemoeienis heeft met het betalingsverkeer tussen leden.
 16. Ami-Go! draagt op geen enkele wijze verantwoording voor de organisatie van activiteiten die door leden zelf georganiseerd worden.
 17. Ami-Go! reguleert het onderlinge contact tussen leden niet. Deelnemen aan een activiteit is op eigen risico en er zijn geen rechten jegens Ami-Go! aan te ontlenen.

7. Coupons.

 1. Met een coupon van Ami-Go! kan een lid, met inachtneming van de overige voorwaarden van een bedrijf, betalen voor of korting verkrijgen op een activiteit, evenement, product of dienst van dit bedrijf.
 2. Een Ami-Deal! kan door de organisator van een activiteit op eenvoudige wijze aan de activiteit gekoppeld worden.
 3. Door de koppeling kunnen deelnemers aan de activiteit ťťn of meerdere coupons aanschaffen.
 4. Een coupon is voor ťťn persoon geldig. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de coupon.
 5. Op de coupon staat de naam van de koper, de aanschafdatum, de prijs/korting en de geldigheidsduur van de coupon.
 6. Een coupon dient afgegeven te worden bij het bedrijf dat de korting verstrekt.
 7. De geldigheidsduur staat op de coupon vermeld.
 8. De prijs of korting is in euroís en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 9. Een coupon is overdraagbaar, maar mag niet met winstoogmerk doorverkocht worden.
 10. De voorwaarden van het gebruik van een coupon staan vermeld bij de deal.
 11. Coupons mogen niet nagemaakt of vervalst worden.

8. Copyright en auteursrecht.

 1. Bij het indienen of plaatsen van fotoís vrijwaart het lid Ami-Go! van eventuele aanspraken op copyright en auteursrecht. Het lid dat de foto plaatst, aanvaardt elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het plaatsen van die foto.
 2. Het lid stemt ermee in dat de Ami-Go! website bestanden, afbeeldingen, fotoís, andere content en programmaís bevat die eigendom van Ami-Go!, licentiegevers en/of gebruikers van Ami-Go! zijn en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder (maar niet beperkt tot) auteursrechten, merken en octrooien. Het lid verklaart geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Ami-Go! of derden. Het lid erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze voorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

9. Gedragsregels.

 1. Door middel van inschrijving wordt er een overeenkomst aangegaan met Ami-Go!. Hierbij worden de algemene voorwaarden aanvaard.
 2. De gebruikersvoorwaarden kunnen gewijzigd worden en zullen op de website vermeld worden. Deze voorwaarden zullen na plaatsing van kracht zijn.
 3. Het is verplicht om aan te melden voor een activiteit als hieraan deelgenomen wordt.
 4. Op het profiel dient het lid een duidelijke foto van zichzelf te plaatsen, goed herkenbaar voor andere leden.
 5. Het profiel dient naar waarheid ingevuld te worden.
 6. Van alle communicatie wordt verwacht dat deze in het Nederlands of in het Engels geschied. In de toekomst gaat het aantal talen uitbreiden. Voorlopig zijn dit Nederlands en Engels. Dit is onder andere van toepassing op activiteiten, commentaren en communicatie met ons. De communicatie op de website dient respectvol te zijn. Leden verklaren geen berichten te plaatsen of te versturen die beledigend, grof, bedreigend of obsceen zijn of die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Dit ter beoordeling door Ami-Go!. Ami-Go! behoudt zich het recht voor om berichten aan te passen of te verwijderen, indien dat naar het oordeel van Ami-Go! nodig of wenselijk is. Indien nodig wordt een lid hierop aangesproken. Bij herhaaldelijke klachten zal het lidmaatschap beŽindigd worden.
 7. Leden zonder commercieel account verklaren Ami-Go! op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciŽle doelen dan ook.
 8. Het is niet toegestaan om reclame te maken of te verwijzen naar concurrerende websites.
 9. Het is niet toegestaan om informatie, verkregen uit de Ami-Go!-website en van welke aard dan ook, elders te publiceren zonder voorafgaand toestemming te hebben verkregen van Ami-Go!. Mocht dit het geval zijn, dan zal het lidmaatschap beŽindigd worden en zal eventuele schade op het lid verhaald worden.
 10. Tijdens een activiteit wordt er op een respectvolle manier met elkaar omgegaan en zet een ieder zich in om conflicten met anderen te voorkomen.
 11. Pogingen tot inbraak in de database van Ami-Go! zijn verboden en onrechtmatig. Voor medeplichtigheid of kennis hebbende van derden met pogingen tot inbraak in de database van Ami-Go! geldt hetzelfde.
 12. Niet-nakoming of een handelen of nalaten in strijd met voorgaande voorwaarden staat op straffe van onmiddellijke beŽindiging van het Ami-Go!-lidmaatschap, zonder dat een recht op restitutie van betaalde gelden bestaat. Dit laat onverlet het recht van Ami-Go! op volledige schadevergoeding bij ontstane schade.
 13. Het is leden niet toegestaan om de website te gebruiken voor het verspreiden van boodschappen die niet passen bij het karakter van de website, zulks ter beoordeling door Ami-Go!, in het bijzonder mailings, spam, junkmail en andere niet-gepersonaliseerde informatie.

10. Aansprakelijkheid.

 1. Deelname aan alle activiteiten is altijd volledig voor eigen risico van de leden. Ami-Go! is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade die een lid lijdt of zal lijden als gevolg van ongevallen of gebeurtenissen tijdens of rond een activiteit. Ami-Go! is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met gebruik van de website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere dienstverlening van Ami-Go!. Ami-Go! is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan een lid, zoals het niet hebben van een noodzakelijk reisdocument, een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies, en/of;
  2. handelingen, nalatigheden en invloeden van direct of niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden of hulppersonen.
 2. Ami-Go! is nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van een lid.
 3. Bij overmacht of in geval van een tekortkoming die niet kon worden voorzien of worden verholpen, is aansprakelijkheid uitgesloten.
 4. Ami-Go! is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gedrag of de nalatigheid van leden of andere partijen, zoals aanbieders van activiteiten die op de website staan vermeld. Evenmin is Ami-Go! verantwoordelijk voor het gedrag of de nalatigheid van personen die zich met andermans inloggegevens toegang hebben verstrekt tot de website, al dan niet te goeder trouw, noch voor schade die het gevolg is van computerinbraak.
 5. Organisatoren dragen zelf de verantwoording voor het correcte verloop van de activiteit, inclusief de daarbij horende verantwoordelijkheden. Ami-Go! is niet aansprakelijk voor (de gang van zaken rond) activiteiten die op de website staan vermeld. Het gaat om afspraken die leden onderling maken, met en ten behoeve van elkaar, en eventueel met een locatie of aanbieder van een activiteit.
 6. Ami-Go! vermeldt op de website locaties en aanbieders van activiteiten, maar is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde diensten of producten.
 7. Ami-Go! is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van door derden gepubliceerde informatie, noch voor de inhoud of het karakter van berichten die leden op de website publiceren.
 8. Geld overmaken aan andere leden is voor eigen risico. Ami-Go! heeft geen bemoeienis met het betalingsverkeer tussen de organisator van een activiteit, deelnemers en de locatie of aanbieder van een activiteit. Ingeval Ami-Go! de betaling voor een activiteit faciliteert, beperkt de dienstverlening van Ami-Go! zich tot het in ontvangst nemen van individuele betalingen en het uitbetalen aan de locatie of de aanbieder van de activiteit. Hieraan kan een annuleringsmogelijkheid verbonden zijn. Voor zover er enige aansprakelijkheid voor Ami-Go! zou komen vast te staan, is deze beperkt tot maximaal de omvang van het verloren gegane bedrag, zonder vergoeding van rente of andere bijkomende kosten.
 9. Een lid is verplicht om per activiteit in de zin van deze gebruiksvoorwaarden een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Ami-Go! sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade, waarvoor aanspraak op de vergoeding bestaat of geacht wordt te bestaan op grond van eerdergenoemde verzekeringen.
 10. Als de website niet beschikbaar is door technische storingen, bestaat er geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen en is Ami-Go! niet aansprakelijk.
 11. Ami-Go! doet zijn uiterste beste om de website te beschermen tegen cyberaanvallen. Ami-Go! is op geen enkele wijze aansprakelijk als er desondanks toch gegevens door derden onrechtmatig verkregen worden. Ami-Go! is niet aansprakelijk voor de verspreiding van enige met virus geÔnfecteerde informatie.
 12. De website van Ami-Go! bevat links naar andere websites, bronnen of diensten. Gebruik maken van deze links is op eigen risico. Websites die via een link op Ami-go! bereikt kunnen worden, zijn niet de verantwoordelijkheid van Ami-Go!.
 13. De in deze gebruiksvoorwaarden opgenomen uitsluitingen en beperkingen gelden ook ten behoeve van voor Ami-Go! op vrijwillige basis werkzame personen of eventuele medewerkers van Ami-Go!.
 14. Er geldt een vervaltermijn van een jaar voor ieder uit de overeenkomst met een lid en Ami-Go! voortvloeiend vorderingsrecht.

11. Rechten van Ami-Go!.

 1. Door middel van inschrijving wordt er een overeenkomst aangegaan met Ami-Go!. Hierbij worden de gebruikersvoorwaarden aanvaard.
 2. De gebruikersvoorwaarden kunnen gewijzigd worden en zullen op de website vermeld worden. Deze voorwaarden zijn direct na plaatsing van kracht.
 3. Een lid is jegens Ami-Go! aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van dit lid. Een lid vrijwaart Ami-Go! volledig van aanspraken van anderen.
 4. Ami-Go! behoudt zich het recht voor om door een lid gepubliceerde berichten aan te passen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien dit passend of noodzakelijk wordt geacht.
 5. Ami-Go! reguleert de communicatie tussen leden niet inhoudelijk, maar behoudt zich het recht voor om berichtenverkeer binnen Ami-Go! in te zien om daarmee klachten te kunnen onderzoeken.
 6. Ami-Go! is gerechtigd om (potentiŽle) leden de toegang tot Ami-Go! geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.
 7. Het lidmaatschap van Ami-Go! kan met onmiddellijke ingang worden opgezegd, indien leden informatie verzwijgen, verspreiden of andere activiteiten ontplooien die het bestaansrecht of de voortgang van Ami-Go! bedreigen, zonder restitutie van gelden.

12. Privacy.

 1. Een van de belangrijkste redenen dat leden Ami-Go! gebruiken, is om in contact te komen met anderen en sociale activiteiten te ondernemen. Dat is de reden dat alle namen en fotoís van elk lid voor alle leden zichtbaar zijn.
 2. Andere persoonlijke gegevens, zoals onder andere woonplaats, leeftijd, hobbyís zijn optioneel zichtbaar voor andere leden. Elk lid mag dit persoonlijk aangeven.
 3. Ami-Go! gebruikt door het lid opgegeven persoonlijke gegevens alleen in verband met de faciliteiten die Ami-Go! aanbiedt. Door akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden geeft elk lid uitdrukkelijk toestemming voor gebruik van deze persoonsgegevens.
 4. Profielen zijn van zoekmachines afgeschermd en onzichtbaar voor gastbezoekers van de website. Persoonsgegevens worden door Ami-Go! nooit aan derden verstrekt of overgedragen, behoudens aan de daartoe gerechtigde autoriteiten in gevallen waar sprake is van strafrechtelijke vervolging of (ernstig vermoeden van) strafbaar of onrechtmatig handelen.
 5. Leden stemmen ermee in dat berichten die zij posten op een voor anderen zichtbare pagina openbaar zijn. Persoonlijke berichten die leden via de website versturen, gelden als privť en worden niet door Ami-Go! ingezien, behalve in geval van klachten, problemen, misbruik of (vermoeden van) strafbare feiten.
 6. Bij het publiceren van fotoís van activiteiten houdt Ami-Go! zo veel mogelijk rekening met de wensen van leden. Leden die het vervelend vinden om herkenbaar op de foto te staan kunnen een verzoek aan Ami-Go! richten om de foto van de website te laten verwijderen.
 7. Ami-Go! gebruikt alleen cookies voor het correct functioneren van onze website. Als de gebruiker de cookies uitzet, werkt onze website niet meer voor deze gebruiker.

13. Overige.

 1. Ami-Go! heeft zich ingespannen om deze gebruiksvoorwaarden met zorg op te stellen. Indien een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden desondanks nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht en dienen de nietige bepalingen vervangen te worden door rechtsgeldige bedingen. Deze moeten zo veel mogelijk aansluiten bij het oorspronkelijke doel van de betreffende bepalingen en ten gunste van Ami-Go! strekken.
 2. Op geschillen tussen Ami-Go! en leden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst met Ami-Go!.
 3. Bij een overname of fusie, of wanneer Ami-Go! op andere wijze overgaat in een andere onderneming, gaan alle rechten en verplichtingen tussen leden en Ami-Go! over naar de rechtsopvolger.Advertenties

Ami-Deals!

   Geen deals gevonden

Meer ...

CPU time: 0 ms   © Copyright Ami-Go! 2013-2024 (pt5)